Tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin/palvelun nimi: Urakka-Mikko Tietosuojaseloste
Tiedonanto laadittu (pvm): 2.10.2018

1. Rekisterinpitäjä

Urakka-Mikko
Kontioniementie 50
80780 Kontioniemi
2929779-2

2. Tietosuoja-asiantuntija

Mikko Liimatta
0504313775
Kontioniementie 50
80780 Kontioniemi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkuudenhallinta ja laskutus
– Tietyissä toimenpiteissä asiakkaan tiedot ovat välttämättömiä ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman niitä. Joissakin toimenpiteissä asiakkaan tietojen kerääminen perustuu lakiin tai asetuksiin ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman asiakkaan suostumusta.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  • Sopimus
5. Rekisterin tietosisältö
  • Henkilötiedot: Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite.
  • Verkkolaskutusosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuvataan, mistä tiedot saadaan/on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä (artikla 14)
– Asiakkaalta
Tietyissä toimenpiteissä asiakkaan tiedot ovat välttämättömiä ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman niitä. Joissakin toimenpiteissä asiakkaan tietojen kerääminen perustuu lakiin tai asetuksiin ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman asiakkaan suostumusta.

7. Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät

A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
– Visma Fivaldi – sähköinen laskutusjärjestelmä
B. Manuaalinen aineisto
– paperitulosteet

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Käyttöoikeudet, ohjeistukset, palomuurit, varmuuskopioinnit, vaitiolovelvollisuus, salassa pidettävien tietojen käsittely, lukitut tilat.

9. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

EI

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytämme asiakkuuden päättymiseen asti.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet laissa erikseen määritellyin rajoituksin:

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  • Tietoja antaessa tai pyytäessä, rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän toimitiloissa.